ശ്രീ. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ
പാട്രണ്‍
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവര്‍ണ്ണര്‍
ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍
വിസിറ്റര്‍
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി
ഡോ.ആർ. ബിന്ദു
ചെയർപേഴ്സൺ  
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി 
 
പ്രൊഫ. രാജന്‍ ഗുരുക്കള്‍ പി.എം
വൈസ് ചെയർമാൻ
കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
ഡോ. രാജന്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
 

Mobile Menu