അക്കാദമിക് വോളന്റിയർ ബാങ്ക്  (AVB)


അക്കാദമിക് വോളന്റിയർ ബാങ്ക് (എ.വി.ബി) സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി കെ. എച്ച്. എസ് സി എ യുടെ പ്രയോജനത്തിനായി വിജ്ഞാന വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കുളം നിർമിക്കുകയാണ്.
 
ഇത് പ്രാഥമികമായി രണ്ട് വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

1) അറിവുള്ള മേഖലകളിൽ സ്വയം തെളിയിക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത അക്കാദമിക്സ്.
2) 
അക്കാഡമിക് സംവിധാനത്തിനു പുറത്തുള്ളവർ പക്ഷേ അവരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, പ്രൊഫഷണൽ അറിവ് എന്നിവയുമായി തങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.
അക്കാദമിക് പണ്ഡിതന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുപുറമേ, എ.വി.ബി വിജ്ഞാന വിഭവങ്ങളെ ജനങ്ങൾ, പൗരസമൂഹം, നാടൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ

AVB അക്കാദമിക്

യുജിസിയുടെ പുതിയ ചട്ടങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 56 അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസിനിടയിൽ വിരമിക്കുന്ന പണ്ഡിതരായ നിരവധി പണ്ഡിതർ, അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വൈദഗ്ദ്യവും അനുഭവസാക്ഷ്യവുമായ വിഭവങ്ങളും മൂല്യവത്തായ അറിവും നിലനിൽക്കില്ല. ഈ പണ്ഡിതരുടെ അറിവുകൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്വയം പരിഷ്കരിക്കാനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനത്തിനും, പഠനത്തിനും, ഗവേഷണത്തിനും അനുകൂലമായി ഇത് ബാധകമാകും.

വിരമിച്ച ഫാക്കൽറ്റിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടപെടലുകൾ, ചർച്ചകൾ, ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സുകൾ പോലും അവർക്കു നൽകാം.


AVB നോൺ അക്കാദമിക് റിസോഴ്സസ് 

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ വിദഗ്ദ്ധരും വിദഗ്ദ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്ന ധാരാളം വിദഗ്ദ്ധരും അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക, നാടൻ വിജ്ഞാനങ്ങളും അക്കാദമിക് വകുപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെങ്കിലും ഔപചാരിക സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ല. കലാകാരന്മാർ, സംഗീതജ്ഞർ, നാടോടി വിദഗ്ദ്ധർ, സ്വദേശി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, എഴുത്തുകാർ, തദ്ദേശീയ സംരംഭകർ, പ്രാദേശിക / പ്രാദേശിക വിജ്ഞാനം, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രീതി 

AVB ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി, KSHEC ചെയ്യാം:

  a) പണ്ഢിതരുടെ പബ്ലിക് പ്രഖ്യാപനം വഴി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുക
  b) ഹയർ എജുക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നോമിനേഷനുകൾ പരിഗണിക്കുക
  c) അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതർക്ക് KSHEC തന്നെ ക്ഷണക്കത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

അപേക്ഷകൾ / നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ വിശദമായ സി.വി. / ബയോ-ഡേറ്റയോടൊപ്പവും KSHEC പരിശോധിച്ച് അന്തിമരൂപം നൽകും. ഇതു് തയ്യാറാക്കുന്നതുവഴി സമയാസമയങ്ങളിൽ KSHEC വഴി പരിഷ്കരിക്കുവാനും പരിഷ്കരിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുന്നു.

Mobile Menu