ബ്രയിന്‍ ഗെയ്ന്‍

അവധിദിന അവധി ദിവസങ്ങളിലും അവധി ദിനങ്ങളിലും ഹ്രസ്വകാല അധ്യാപനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നോൺ റെസിഡന്റ് ഇൻഡ്യൻ അക്കാഡമിക്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ കൗൺസിൽ രൂപവത്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ബ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻ. ഇത് റെസിഡന്റ് പ്രോഗ്രാമിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും സമ്മേളനങ്ങളിലും ഫാക്കൽറ്റി വൈദഗ്ദ്ധ്യ വികസന പരിപാടികളിലും സംയോജിപ്പിക്കും.

Mobile Menu