കോളേജുകളുടെ ക്ലസ്റ്റർ പദ്ധതി 

എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനം, വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അയൽ കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ, മാനുഷിക, ശാരീരിക, വിഭവങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ യുജിസിയുടെ കോളേജ് ഓഫ് കോളേജ് എന്ന ആശയം യുക്തിസഹമാക്കി. കോളേജിലെ ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ പദ്ധതി നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും മാനവ പുരോഗതിയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും പുതിയ പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. 2009 ലാണ് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നീ മൂന്ന് ക്ലസ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർ യഥാക്രമം അഞ്ച്, നാല്, അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള കോളേജുകളാണുള്ളത്. പൊതു ഗവേഷണ ലബോറട്ടറികൾ, കോഴ്സുകൾ, യോഗ ക്ലാസുകൾ, കോമൺ ക്ലസ്റ്റർ ഗെയിമുകൾ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസുകൾ, കോമൺ ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മുതലായവയാണ് കോളേജുകളുടെ ക്ലസ്റ്റർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിൽ നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും ആക്സസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും ഉയർന്ന അക്കാദമിക ഗുണനിലവാരം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമായ മാർഗമെന്ന നിലയിലാണ് KSHEC കണക്കാക്കുന്നത്. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും പങ്കാളിത്ത ആശയസംവിധാനത്തിനും കൂട്ടായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുമുള്ള കോളേജുകളുടെ സ്വാഗതസംരംഭമാണ്. പ്രവേശനത്തിൻറെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഗുണനിലവാരത്തിൻറെയും ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയി കോളേജുകൾ ഓരോ കോളേജ് കഴിയും അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും, ഓരോ സ്ഥാപനം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വലിയ ആകുന്നു.

 
നിലവിലുള്ള (3) ക്ലസ്റ്ററുകൾ
കോഴിക്കോട് മേഖല [ഭരണപരമായ കോളജുകൾ]
 • SARBTM ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കൊയിലാണ്ടി
 • ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മാടപ്പള്ളി, വടകര
 • സി.ജി.ജി.എം. ഗവ. കോളേജ്, പേരാമ്പ്ര
 • ആർ എസ്.എം. എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം കോളേജ്, കൊയിലാണ്ടി
 • ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, മൊകേരി  
എറണാകുളം മേഖല [ഭരണപരമായ കോളേജുകൾ]
 • എറണാകുളം ഗവ. കോളജ് മഹാരാജാസ് (ഓട്ടോണോമസ്)
 • സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ
 • കൊച്ചിൻ കോളേജ്, കൊച്ചി
 • സർക്കാർ കോളേജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ
തിരുവനന്തപുരം മേഖല [ഭരണപരമായ കോളേജുകൾ]
 • സർക്കാർ വനിതാ കോളജ്, തിരുവനന്തപുരം
 • ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
 • ഗവ. കോളേജ്, കാര്യാവട്ടം
 • യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നവ (3) പുതിയ ക്ലസ്റ്ററുകൾ
തലശ്ശേരി പ്രവിശ്യ [ഭരണഘടനാ കോളേജുകൾ]
 • ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്, തലശ്ശേരി
 • ഗവണ്മെന്റ് വിമൻസ് കോളജ്, കണ്ണൂർ
 • ഗവ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, തലശ്ശേരി
 • പയ്യന്നൂർ ഗവ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്
കാസർകോഡ് പ്രവിശ്യ [ഭരണഘടനാ കോളേജുകൾ]
 • കാസർകോട് ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്
 • ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, മഞ്ജേശ്വരം
 • ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എളേരിത്തട്ട്
 • സർക്കാർ കോളേജ് ഉദുമ
പാലക്കാട് മേഖല (ഭരണഘടനാ കോളേജുകൾ)
 • പാലക്കാട് ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ്
 • ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, ചിറ്റൂർ
 • ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജ്, പട്ടാമ്പി
 • ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, കോഴിഞ്ചാംപാറ
 • ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, അട്ടപ്പാടി
 • ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, തൃത്താല
 • ഗവ. കോളേജ്, പത്തിരിപ്പാല
 

Mobile Menu