ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം ക്യാംപസ്
വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, പി.എം.ജി, തിരുവനന്തപുരം - 695033, കേരളം, ഇന്ത്യ
ഫോൺ: 0471- 2301293(Office), 2301297(സ്കോളർഷിപ്പ് വിഭാഗം)
ഫാക്സ് : 0471 2301290
ഇമെയിൽ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സ്കോളർഷിപ്പ് ഇമെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വൈസ് ചെയർമാൻ

പ്രൊഫ. (ഡോ.) രാജന്‍ ഗുരുക്കള്‍ പി.എം.
0471- 2301291 (O)  

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
ഡോ. രാജൻ വർഗീസ്
0471-2301290 (O)

രജിസ്ട്രാർ
ശ്രീമതിവനജ പി. എസ്. 
0471- 2301292 (O)

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. അജിത കെ
0471 2301293-Ext  23 (O) 

അസി. രജിസ്ട്രാർ
 
0471 2301298/ 93-Ext 36(O)

റിസർച്ച് ഓഫീസർമാർ
ഡോ. മനുലാല്‍ പി. റാം
0471 2301293-Ext 24(O) 

ഡോ. ഷഫീക്ക് വി
0471 2301293-Ext 25(O) 

 ഡോ. പ്രിയ കെ നായർ 
0471 2301293-Ext 40(O) 

ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫീസർ
ദീപിക ലക്ഷ്മണൻ
0471 2301293-Ext 25(O) 

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. രശ്മി പി. ആർ.
0471 2301297-Ext 40(O)
 
റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് 
  
ദിലീപ് എം
0471-2301293-Ext 37(O) 

രഹസ്യാത്മക സഹായികൾ
 ദിവ്യ എ.എസ്.
0471 2301291-Ext 21(O) 

 കൃഷ്ണകുമാർ പി. ജെ
0471 2301290-Ext 40 (O) 

സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് 
  സന്ദീപ് എസ് നായർ
0471 2301297-Ext 22(O)

സഹായികൾ
  ശ്രീജിത്ത്. എം ജി
0471 2301293-Ext 30(O)

ആശാറാണി ജി
0471 2301293-Ext 30(O)

സബിത എസ്  
0471 2301293-Ext 30(O)
 

 

Mobile Menu