മീറ്റിംഗുകളും മിനിട്ടുകളും

 

 
21/01/2020 ലെ സംസ്ഥാനതല അക്കാദമിക് കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ടാം യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്
21/01/2020 ലെ ഗവേര്‍ണിംഗ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
17/12/2019 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിലെ മിനിറ്റ്സ്   

08/03/2019 ന് സംസ്ഥാനതല അക്കാദമിക് കമ്മിറ്റിയുടെ (SLAC)

ആദ്യ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്   

31/05/2019 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിലെ മിനിറ്റ്സ്   
28/03/2019 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിലെ മിനിറ്റ്സ്   
01/02/2019 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിലെ മിനിറ്റ്സ്   
14/12/2018-ൽ ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയിലെ മിനിറ്റ്സ്
17/11/2010-ൽ ഉപദേശക സമിതി മിനുട്ട്
25/07/2018 ലെ ഗവേര്‍ണിംഗ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
16/05/2018 ലെ ഗവേര്‍ണിംഗ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ് 
23/01/2018 ലെ ഗവേര്‍ണിംഗ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ് 
01/11/2018 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
25/09/2018 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
19/07/2018 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
08/06/2018 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
16/05/2018 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
17/04/2018 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
20/02/2018 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
 29/11/2017 ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി മിനിറ്റ്സ്
 

Mobile Menu