വിവരാവകാശ ഓഫീസർ (ആർടിഐ)

വൈസ് ചെയർമാൻ (അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി)

പ്രൊഫ. (ഡോ.) 
 രാജന്‍ ഗുരുക്കള്‍ പി.എം
Phone: 0471-2301291 (O)


സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (എസ്പിഐഒ)

ശ്രീ. ശിവപ്രസാദ്. ബി
രജിസ്ട്രാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
വികാസ് ഭവൻ, പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695033
Phone: 0471-2301292, 0471-2301293. Ext -23 (O)
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ (ASPIO)

സുരേഷ് ബാബു എ.
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
വികാസ് ഭവൻ, പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695033
Phone: 0471-2301298, 0471-2301293. Ext -36 (O)

Mobile Menu